شکرگذاری تو برای نعمت پیشین ،نعمت تازه سبب می شود. امام حسین ع

آئین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

 

ماده‌ 1: به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار، صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاه‌هاي مشمول و همچنين پيشيگيري از حوادث و بيماري‌هاي ناشي از كار، حفظ و ارتقاء سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار، تشكيل كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاه‌هاي كشور الزامي است.

ماده‌ 2: كارگاه‌هايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند، كارفرما مكلف است كميته‌اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد:

1 كارفرما يا نماينده تام الاختيار او.

2 نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه

3 مديرفني و در صورت نبودن او يكي از سراستادكاران كارگاه.

4 مسئول حفاظت فني

5 مسئول بهداشت حرفه‌اي.

تبصره 1 : مسئول حفاظت فني مي‌بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار باشد.

تبصره  2: مسئول  بهداشت حرفه‌اي مي‌بايستي ترجيحاً فارغ التحصيل بهداشت حرفه‌اي يا پزشك عمومي مورد تاييد مركز بهداشت شهرستان باشد.

تبصره 3: اعضاء كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامه‌هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگان‌هاي ذيربط برگزار مي‌گردد شركت نمايند.

تبصره 4: در كارگاه‌هايي كه بين 25 تا 100 نفر نفر كارگر داشته باشند در صورتي كه يك يا دو نفر از اعضاء كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكيل مي‌گردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه‌اي حضور داشته باشد.

ماده‌ 3: در كارگاه‌هايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه‌اي محل، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود.

تبصره1:  دراينگونه كارگاه‌ها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشكيل مي‌گردد:

1 كارفرما يا نماينده تام الاختيار وي.

2 نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه.

3 مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي.

تبصره 2 : صلاحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي براي اينگونه كارگاه‌ها بايد به تاييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.

تبصره 3:  در كليه كارگاه‌هايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل مي‌گردد مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي مي‌تواند يك نفر باشد. مشروط برآنكه پس از آموزش‌هاي لازم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كل محل حسب مورد تشكيل مي‌گردد شركت نموده و گواهي نامه لازمه را دريافت نمايد.

ماده‌ 4: جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد لااقل هرماه يك بار تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر دبيراز ميان اعضاء كميته اقدام نمايند. تعيين زمان تشكيل جلسات و تنظيم صورتجلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.

تبصره 1 :  در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مديركارخانه يا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفه‌اي كميته تشكيل خواهد شد.

تبصره 3 :  كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورتجلسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.

ماده‌ 5: وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح ذيل است:

1 طرح مسايل و مشكلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارايه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار.

2 انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه.

3 همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه‌اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار.

4 توجيه و آشنا سازي كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

5 همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

6 پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني وبهداشت حفاظتي و بهداشت كار علاقه و جديت دارند.

7 پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات كميته و همچنين فرم‌هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماري‌هاي ناشي از كار به ارگان‌هاي ذيربط.

8 پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء كارگران به بيماري‌هاي ناشي از كار و ارايه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه.

9 اعلام موارد مشكوك به بيماري‌هاي حرفه‌اي از طريق كارفرما به مراكز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري‌هاي حرفه‌اي مبتلاء شده و يا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند. (موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار).

10 جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسايل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه.

11 - بازديد و معاينه ابزار كار و وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

12 ثبت آمار حوادث و بيماري‌هاي ناشي از كار كارگران و تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث.

13 نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري‌هاي حرفه‌اي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

14 اعلام كانون‌هاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در كارگاه.

15 نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار.

16 تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري‌هاي شغلي.

17 تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري‌هاي ناشي از عوامل فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار.

ماده‌ 6: وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه‌اي در كارگاه به‎هيچ‎وجه رافع مسئوليت‌هاي قانوني كارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.

ماده‌ 7: اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ 11/4/74 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي رسيد.

صورت جلسه ، جلسه ادواری آذر ماه 1393
جلسه آموزشی ادواری مورخ 3/9/93 در محل سالن امام علی (ع) اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با موضوع آموزش و پیشگیری از معضلات اجتماعی مواد مخدر در کارگاه ها و مراکز تولید با حضور اعضا و مسئولین شوراهای اسلامی کار بنگاههای اقتصادی استان برگزار و در خصوص موارد ذیل بحث و گفتگو صورت پذیرفت.
  1. ابتدای جلسه دبیر کانون در خصوص قرار گرفتن در هفته بسیج به تمامی بسیجیان جامعه کارو تولید تبریک گفتنند و اعلام نموده اند که حضرت امام خمینی قدس (س) در سال 1358 با صدور فرمان تاریخی در خصوص تشکیل ارتش 20 میلیونی و تاسیس بسیج که خود از نشانه های توانایی و اندیشه بلند حضرت امام در خصوص بیمه نمودن نظام مقدس جمهوری اسلامی گردید که آثار و برکات آن طی بیش از سه دهه انقلاب شاهد و ناظر آن بودیم و اکنون الگویی برای تمامی کشورهای اسلامی گردیده است.
  2. گرامی داشت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی که یکی دیگر از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای جامعه کار و تولید بوده است و قانونی برگرفته از مقاوله نامه های بین المللی و قانون حمایتی می باشد که متاسفانه این روزها مورد هجمه های زیادی قرار گرفته است و سخن از تغیر قانون کار می زنند در صورتیکه هنوز تمامی آئین نامه های اجرایی این قانون تدوین نگردیده است و به طور کامل قانون اجراء نشده است . عده ای فکر میکنند مشکلات اقتصادی فعلی ما ناشی از قانون کار می باشد در صورتیکه فرهنگ کار در جامعه کار تولید نهادینه شده است و کارگر و کارفرما یکدیگر را درک می نمایند و مشکلات جامعه کارو تولید کمبود نقدینگی ، هزینه ظرفیت بالای بنگاههای اقتصادی ، ارزش افزوده و .... می باشد.
  3. با توجه به اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در خصوص مشکلات و معضلات و آسیب های اجتماعی مواد مخدر از 4 سال پیش اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و پیشگیری مواد مخدر در بنگاههای تولید صنعتی استان را با همکاری استاد محترم جناب آقای اکبر پور آغاز نموده اند و تاکنون در بیشتر بنگاههای اقتصادی استان اجرایی گردیده است و آثار برکات زیادی را برای کارگران و خانواده های آنها داشته است که در این خصوص مجددا جهت جلسه آموزشی ادواری شورای اسلامی کار استان با دعوت از کارشناس محترم آقای اکبر پور جهت باز آموزی و آشنایی بیشتر با مشکلات مواد مخدر برای آنان برگزارگردید که کارشناس محترم با پخش کلیپ از عوارض و مشکلات و آخرین ترفند سوداگران مرگ توضیحات جامع و کاملی را ارائه نموده اند که از همکاری و تلاش جناب آقای اکبر پور کارشناس محترم و ارزشی که تلاش صادقانه ای جهت پیشگیری و آموزش این بلای خانمان سوز از چندین سال پیش آغاز نموده اند و همکاری صمیمانه ای با این کانون داشته اند تقدیر و تشکر به عمل آید و توفیق روز افزون مشارالیه از درگاه ایزد منان خواستاریم.
 
و در پایان جلسه با ذکر صلوات و درود بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (س) و سلامتی رهبر معظم انقلاب و کلیه خدمت گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی پایان یافت.